Forskrift om endring av forskrift om forsvarlig likviditetsstyring

Fastsatt av Finansdepartementet 25. november 2015 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-17.

I

I forskrift 29. juni 2007 nr 747 om forsvarlig likviditetsstyring gjøres følgende endringer:

§ 4 nytt annet ledd skal lyde:

            Minstekrav til beholdning av likvide eiendeler for banker, kredittforetak og holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, følger av forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV del IV.

 

II

 Forskriften trer i kraft 31. desember 2015.