Historisk arkiv

Nye krav til likviditet for banker mv.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt regler om kvantitative krav til likviditetsreserve (Liquidity Coverage Ratio, «LCR») for banker mv. Reglene svarer til nytt krav til likviditetsreserve i EUs kapitalkravsregelverk.

Finansdepartementet har i dag fastsatt regler som gjennomfører nytt krav til likviditetsreserve (Liquidity Coverage Ratio, «LCR») for banker, kredittforetak og holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern. Reglene er inntatt i CRR/CRD IV-forskriften og forskrift om forsvarlig likviditetsstyring.

Kravet til LCR innebærer at et foretak til enhver skal tid ha en likviditetsreserve på minst 100 prosent, det vil si at beholdning av likvide eiendeler minst skal tilsvare netto likviditetsutgang i en gitt stressperiode på 30 kalenderdager. Foretakene kan innfase kravet til likviditetsreserve med 70 prosent fra og med 31. desember 2015, 80 prosent fra og med 31. desember 2016 og 100 prosent fra og med 31. desember 2017. Foretak som er ansett som systemviktige finansinstitusjoner etter forskrift 12. mai 2014 nr. 627 om identifisering av systemviktige finansinstitusjoner, skal oppfylle likviditetsreservekravet med 100 prosent fra 31. desember 2015. Dette kravet til 100 prosent LCR fra årsskiftet, gjelder således kun for DNB, Nordea og Kommunalbanken, som da utgjør et færre antall foretak enn det som har vært på høring.

Det følger av regelverket at LCR-kravet i seg selv bare gjelder på totalnivå. Foretakene skal i tillegg til å rapportere LCR på totalnivå, også rapportere LCR for signifikante valutaer dersom forpliktelser i valutaen utgjør mer enn 5 prosent av foretakets totale gjeld. For norske foretak vil norske kroner være en signifikant valuta. På grunn av generelt begrenset likviditet i svært likvide norske lånepapirer i dagens marked, vil et potensielt krav om LCR i norske kroner kunne ha utilsiktede konsekvenser for markedet og for det enkelte foretak. Departementet har likevel i brev til Finanstilsynet i dag bedt tilsynet vurdere om det skal stilles et krav til LCR i signifikante valutaer, herunder norske kroner, om ett års tid. Finanstilsynet vil også følge dette opp i pilar II, eventuelt med fastsettelse av krav på individuelt nivå eller felles for foretak med lik risikoprofil.

Det følger videre av de nye reglene at Finanstilsynet vil fastsette nærmere tekniske bestemmelser for beregningen av LCR. Brev om dette til Finanstilsynet er vedlagt.

Det har i høringen vært spørsmål om konsolideringsplikt av likviditet for samarbeidende grupper. Det vil ikke følge slik plikt for samarbeidende grupper, jf. ny lov om finansforetak og finanskonsern § 17-13 annet ledd. 

Bakgrunn
Under finanskrisen opplevde mange banker og andre finansinstitusjoner at de fikk problemer med likviditet. Noen institusjoner ble i for stor grad avhengig av kortsiktig finansiering som raskt tørket ut da krisen startet. Dette gjorde dem sårbare for svikt i fundingmarkedene, fordi de ikke hadde tilstrekkelig aktiva til å imøtekomme etterspørsel etter utgående pengestrømmer i en stresset periode. Derfor er det utviklet et nytt regelverk, blant annet LCR-krav, som skal gjøre institusjonene mindre avhengig av kortsiktig finansiering og likviditet fra sentralbanker.

Basel III-anbefalingene og EUs regelverk inneholder to kvantitative likviditetskrav, et krav til likviditetsreserve (Liquidity Coverage Ratio, «LCR»), og et krav til stabil finansiering (Net Stable Funding Ratio, «NSFR»). Det følger både av anbefalingene til Baselkomiteen og EU at minstekrav til likviditetsreserve skal innføres gradvis fra 2015, og minstekrav til stabil finansiering skal innføres fra 2018.

Inntil EUs regelverk er tatt inn i EØS-avtalen, bør det utformes egne nasjonale regler som så langt det passer svarer til det nye likviditetsregelverket i EU. Finansdepartementet har hatt på høring et forslag fra Finanstilsynet om å gjennomføre EUs nye kvantitative likvidtetsbestemmelser i forskrift. Forskriftene som gjennomfører EUs nye krav til likviditetsreserve (LCR-krav), er fastsatt i dag.

 

Se også: