Forskrift om endring av forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 25. november 2015 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) §§ 2-9 til 2-9 e og § 2-17.

I

I forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

Denne forskrift gjelder for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond som har tillatelse til å drive aktiv forvaltning.

Forskriften del IV gjelder for banker, kredittforetak og holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern.

Ny del IV skal lyde:

Del IV: Minstekrav til beholdning av likvide eiendeler (likviditetsreserve)

§ 7 Minstekrav til likviditetsreserve

Foretaket skal til enhver tid ha en likviditetsreserve på minst 100 prosent, det vil si at beholdning av likvide eiendeler minst skal tilsvare netto likviditetsutgang i en gitt stressperiode på 30 kalenderdager frem. Likviditetsreserven skal beregnes etter følgende formel og skal uttrykkes i prosent:

hvor krav til likvide eiendeler følger av § 8, og hvor netto likviditetsutgang er summen av utbetalinger fratrukket summen av innbetalinger og følger av §§ 9-10.

Kravet i første ledd skal oppfylles for alle valutaer samlet. Dersom forpliktelser i en valuta utgjør mer enn 5 prosent av foretakets totale gjeld, skal foretaket overvåke og rapportere kravet til likviditetsreserve i første ledd i prosent separat for den enkelte valutaen. Foretakets netto utbetalinger i en valuta skal samsvare med likvide eiendeler i samme valuta. Finanstilsynet kan fastsette grenser for det enkelte foretak for hvor mye netto likviditetsutgang i én valuta, som kan dekkes av likvide eiendeler i en annen valuta.

Foretak som er i en stressituasjon, kan benytte likviditetsreserven til å dekke likviditetsutgang. Foretaket skal straks melde fra til Finanstilsynet hvis det er grunn til å tro at foretaket ikke vil oppfylle kravet til likviditetsreserve. Meldingen skal inneholde en redegjørelse for årsaken til vanskelighetene. Foretaket skal uten ugrunnet opphold oversende Finanstilsynet en tiltaksplan for hvordan foretaket igjen skal oppfylle kravet til likviditetsreserve. Rapporteringsregler følger av § 11.

§ 8 Likvide eiendeler

Som likvide eiendeler regnes eiendeler som er fri for heftelser og som besittes av foretaket, og som er umiddelbart tilgjengelig for salg. Eiendelene skal kunne stilles som sikkerhet overfor en sentralbank.

De likvide eiendelene kan ikke være utstedt av foretaket selv, av dets morselskap eller av andre datterforetak i samme konsern. Eiendelene kan heller ikke være utstedt av foretak i finansiell sektor med unntak av obligasjoner med fortrinnsrett og eiendeler som er garantert av stater.

De likvide eiendelene skal kunne verdsettes på grunnlag av lett tilgjengelige markedspriser eller priser som enkle å beregne. Eiendelene skal være notert på en anerkjent markedsplass eller skal kunne handles ved direkte salg eller gjennom gjenkjøpsavtaler på anerkjente repomarkeder.

De likvide eiendelene skal bestå av nivå 1- og nivå 2-eiendeler. Nivå 1-eiendeler skal ha svært god likviditet og svært god kredittkvalitet.  Nivå 2-eiendeler skal ha god likviditet og god kredittkvalitet, og er inndelt i nivå 2A og nivå 2B. Finanstilsynet fastsetter nærmere regler om grunnlaget for beregningen av likvide eiendeler i likviditetsreserven, herunder hva som kan inngå i nivå 1- og nivå 2-eiendeler.

Minst 60 prosent av de likvide eiendelene i telleren skal bestå av nivå 1-eiendeler. Minst 30 prosent av de likvide eiendelene i telleren skal bestå av nivå 1-eiendeler utenom obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Inntil 15 prosent av de likvide eiendelene i telleren kan bestå av nivå 2B-eiendeler. Verdien av eiendelene i telleren skal avkortes etter regler fastsatt av Finanstilsynet.

Foretaket skal ha retningslinjer som sikrer at de likvide eiendelene i telleren er tilstrekkelig diversifisert. Ansvarshavende for foretakets likviditetsstyring skal ha fullmakt til å disponere over eiendeler i likviditetsreserven.

§ 9 Utbetalinger        

Med summen av utbetalingermenes foretakets forpliktelser multiplisert med en uttaksfaktor fastsatt av Finanstilsynet. Finanstilsynet kan godkjenne at foretak benytter en lavere uttaksfaktor enn den som fastsettes generelt.

Utbetalinger skal kategoriseres som følger:

a) innskudd
b) utbetalinger knyttet til sikrede lån
c) ekstra utbetalinger knyttet til sikkerheter
d) utbetalinger fra kreditt- og likviditetsfasiliteter
e) andre utbetalinger

§ 10 Innbetalinger

Med summen av innbetalingermenes kontraktsfestede innbetalinger fra foretakets eksponeringer som ikke er i mislighold eller forventes misligholdt, multiplisert med en inntaksfaktor fastsatt av Finanstilsynet.

Summen av innbetalinger kan maksimalt utgjøre 75 prosent av summen av utbetalinger.

Innbetalinger skal kategoriseres som følger:

a)      Innbetalinger fra kunder som ikke er finansielle kunder
b)      Innbetalinger fra finansielle kunder
c)      Innbetalinger fra sikrede lån
d)     Andre innbetalinger

§ 11 Rapportering

Foretakene skal rapportere beholdning av likvide eiendeler, utbetalinger og innbetalinger på det format og med den frekvens som Finanstilsynet fastsetter.

§ 12 Offentliggjøring

Oppfyllelse av likviditetsreservekravet skal offentliggjøres kvartalsvis sammen med foretakets regnskapsrapportering. Offentliggjøringen skal omfatte opplysninger om oppfyllelse separat for signifikante valutaer.


Nåværende del IV blir ny del V.


Overskriften i del V skal lyde:

Ikrafttredelse og overgangsregler

 

Nåværende § 7 i del IV blir § 13 i del V.


§ 13 nytt annet og tredje ledd skal lyde:

Foretakene kan i en overgangsperiode innfase likviditetsreservekravet som følger:

a) 70 prosent fra og med 31. desember 2015.
b) 80 prosent fra og med 31. desember 2016.
c) 100 prosent fra og med 31. desember 2017.

Foretak som er ansett som systemviktige finansinstitusjoner etter forskrift 12. mai 2014 nr. 627 om identifisering av systemviktige finansinstitusjoner, skal oppfylle likviditetsreservekravet med 100 prosent fra 31. desember 2015.

 

II

Forskriften trer i kraft 31. desember 2015.