Høring – krav til likviditetsreserve i signifikante valutaer for banker mv.

Finanstilsynet har foreslått at det bør innføres generelle krav til likviditetsreserve i signifikante valutaer tilsvarende det nivået som gjelder for alle valutaer samlet sett, med unntak for norske kroner for banker og kredittforetak som har euro og/eller amerikanske dollar som signifikant valuta.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2017

Vår ref.: 15/2529

Høring – krav til likviditetsreserve i signifikante valutaer for banker mv.    

Finansdepartementet fastsatte 25. november 2015 nytt krav til likviditetsreserve (Liquidity Coverage Ratio, «LCR») for banker, kredittforetak og holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern. Kravet skal oppfylles for alle valutaer samlet, og reglene er inntatt i CRR/CRD IV-forskriften og forskrift om forsvarlig likviditetsstyring. Videre ble det innført krav om at likviditetsreservekrav skal rapporteres for alle valutaer samlet og enkeltvis for signifikante valutaer (forpliktelser i en valuta som utgjør mer enn 5 prosent av foretakets total gjeld). Reglene svarer til krav om likviditetsreserve i EUs kapitalkravsregelverk, og bygger på Baselkomiteens anbefalinger. Bakgrunnen for reglene er for å gjøre finansforetakene mindre avhengig av kortsiktig finansiering og likviditet fra sentralbanker, og dermed redusere risikoen for likviditetsproblemer i finansforetak og det finansielle systemet. Saken er nærmere omtalt i departementets pressemelding.

På bakgrunn av et oppdrag fra Finansdepartementet, har Finanstilsynet vurdert om det også bør fastsettes et krav til likviditetsreserve (LCR) i signifikante valutaer, herunder norske kroner. Finanstilsynet har i brev og høringsnotat 1. september 2016 (vedlagt) foreslått at det bør innføres generelle krav til likviditetsreserve i signifikante valutaer tilsvarende det nivået som gjelder for alle valutaer samlet sett, med unntak for norske kroner for banker og kredittforetak som har euro og/eller amerikanske dollar som signifikant valuta. For slike foretak foreslår Finanstilsynet at det innføres et LCR-krav i norske kroner på 50 prosent. For øvrige banker og kredittforetak som i hovedsak har norske kroner som signifikant valuta, foreslås en regel om at de generelle reglene også gjelder spesifikt her. Innfasingen av forslaget fra Finanstilsynet er foreslått å være den samme som fastsatt i CRR/CRD IV-forskriften 25. november 2015, jf. § 22. I høringsnotatet foreligger en egen vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser.

Departementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets høringsnotat og forskriftsforslag innen 31. januar 2017. Innfasingen vil bli tilpasset det tidspunktet forskriften fastsettes.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no, under høringssaken om krav til likviditetsreserve i signifikante valutaer. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi hørings­uttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella Elisa Wassiluk
avdelingsdirektør

  

Institusjon

  
  

Adresse

  
  

Postnummer

  

Alle departementene

 

 

Akademikerne

Fridtjof   Nansens plass 6

0160 OSLO

Aksjonærforeningen i Norge

Postboks   1963 Vika

0125 OSLO

AktuarKonsulenters Forum

Lofthus   terasse 17 A

0588 OSLO

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Postboks 5 St. Olavs plass

0130 OSLO

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Banklovkommisjonen

Postboks   1179 Sentrum

0107 OSLO

Bedriftsforbundet

Rådhusgata 5 b

0151 OSLO

Brønnøysundregistrene

 

8910   BRØNNØYSUND

Datatilsynet

Postboks   8177 Dep

0034 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr.   Augusts gt 9

0164 OSLO

Den Norske Aktuarforening

Maridalsveien   91

0461 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks   2914 Solli

0230 OSLO

Direktoratet for økonomistyring

Postboks   7154 St. Olavs plass

0130 OSLO

Econa

Postboks   1869 Vika

0124 OSLO

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Postboks   1107 Sentrum

0104 OSLO

Finans Norge

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Finansforbundet

Postboks   9234 Grønland

0134 OSLO

Finansieringsselskapenes Forening

Postboks   2330 Solli

0201 OSLO

Finansmarkedsfondet, Norges Forskningsråd

Postboks   2700 St.Hanshaugen

0131 OSLO

Finanstilsynet

Postboks 1187 Sentrum

0107 OSLO

Folketrygdfondet

Postboks   1845 Vika

0123 OSLO

Forbrukerombudet

Postboks   4597 Nydalen

0404 OSLO

Forbrukerrådet

Postboks   4594 Nydalen

0404 OSLO

Handelshøyskolen BI

 

0442 OSLO

Handelshøyskolen i Bodø

Mørkvedtråkket   30

8026 BODØ

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Bontelabo   2

5003   BERGEN

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks   2900 Solli

0230 OSLO

Huseiernes Landsforbund

Fred   Olsens gt. 5

0152 OSLO

Høgskolen i Sørøst-Norge (tidl. Telemark)

Kjølnes   Ring 56

3918   PORSGRUNN

Høyskolen i Sogn og Fjordane

Postboks   133

6851   SOGNDAL

Initiativ for etisk handel

Hausmanns   gate 19

0182 OSLO

Kommunalbanken

Postboks   1210 Vika

0110 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks   439 Sentrum

5805 BERGEN

KS

Postboks   1378 Vika

0114 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngs gt.   11

0181 OSLO

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Postboks   8048 Dep

0031 OSLO

Lotteri-  og stiftelsestilsynet

Naustdalsvegen   5

6800 FØRDE

Nasdaq OMX Oslo ASA

Postboks 443

0213 Oslo

Nordic Association of Electricity Traders (NAET)

Postboks   373

1326   LYSAKER

Nordic Trustee

Postboks   1470 Vika

0116 OSLO

Norges Bank

Postboks   1179 Sentrum
 

0107 OSLO

Norges Bondelag

Schweigaards   gt. 34
 

0191 OSLO

Norges Eiendomsmeglerforbund

Parkveien   55

0256 OSLO

Norges Handelshøyskole

Helleveien   30
 

5035   BERGEN-SANDVIKEN

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

Postboks   9100 Grønland

0133 OSLO

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)

Postboks   1417 Vika

 115 OSLO

Norges   Juristforbund

Kristian   Augusts gt. 9

0164 OSLO

Norges   Kommunerevisorforbund

Postboks   1417 Vika

0115 OSLO

Norges   Rederiforbund

Rådhusgaten   25

0158 OSLO

Norges   Røde Kors

Postboks 1   Grønland

0133 OSLO

Norges   Skogeierforbund

Stortingsgt.   30

0160 OSLO

Norges Takseringsforbund

Fyrstikkalléen   20

0661 Oslo

Norsk Kapitalforvalterforening

Postboks   1524 Vika

0117 OSLO

Norsk Landbrukssamvirke

Postboks   9347 Grønland

0135 OSLO

Norsk Venture

Postboks 1730   Vika

0121 OSLO

Norsk Øko-Forum

Postboks   9070 Grønland

0133 OSLO

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Postboks   452 Sentrum

0104 OSLO

Norske Finansanalytikeres Forening

Postboks   1276 Vika

0111 OSLO

Norske Forsikringsmegleres Forening

Postboks   1644 Vika

0119 OSLO

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Postboks 1419 Vika

0115 OSLO

NOS Clearing ASA

Postboks   246 Sentrum

0103 OSLO

NTL-Skatt

Youngs gt.   11

0181 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks   5250 Majorstuen

0303 OSLO

Oslo Børs

Postboks   460 Sentrum

0105 OSLO

Pensjonskasseforeningen

Postboks   2417 Solli

0217 OSLO

Personskadeforbundet   LTN

Hausmannsgate   19

0182 OSLO

Regjeringsadvokaten

Postboks   8012 Dep

0030 OSLO

Regnskap   Norge

Postboks   99 Sentrum

0101 OSLO

Riksadvokaten

Postboks   8002 Dep

0030 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks   8130 Dep

0032 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks   213 Sentrum

0103 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks   6300 Etterstad

0603 OSLO

Skatterevisorenes   Forening

Moloveien   20

8002 BODØ

Småbedriftsforbundet

Postboks   453 Sentrum

6401 MOLDE

Sparebankforeningen i Norge

Postboks 2521   Solli

0202 OSLO

Statens Pensjonskasse

Postboks   5364 Majorstuen

0304 OSLO

Statistisk sentralbyrå

Postboks   8131 Dep

0033 OSLO

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Postboks 3   Sentrum

0101 OSLO

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

Hansteensgt.   2

0253 OSLO

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

Postboks   720 Sentrum

0106 OSLO

Unio

Stortingsgt.   2

0158 OSLO

Universitetet i Agder

Servicebox   422

4604   KRISTIANSAND

Universitetet i Bergen

Postboks   7800

5020   BERGEN

Universitetet i Oslo

Postboks   6706

0130 OSLO

Universitetet i Tromsø

 

9037   TROMSØ

Verdipapirfondenes Forening

Postboks   2524 Solli

0202 OSLO

Verdipapirforetakenes Forbund

Postboks   1501 Vika

0117 Oslo

Verdipapirsentralen

Postboks 4

0051 OSLO

Virke Inkasso

Boks 2900   Solli

0230 Oslo

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Postboks   9232 Grønland

0134 OSLO

ØKOKRIM

Postboks   8193 Dep

0034 OSLO

Økonomiforbundet

Østregate   23

2317 HAMAR