Forskrift om endring av forskrift om hold av svin

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (10. juni 2020) med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 19, § 23 og § 24, jf. kgl.res. 11. juni 2010 nr. 814.

I

I forskrift 18. februar 2003 nr. 175 om hold av svin skal det gjøres følgende endringer:

Ny § 26a skal lyde:

§ 26a Dyrevelferdsprogram

Dyreholdere som har en eller flere purker, eller som har planlagt å levere eller leverer flere enn 10 griser til slakt i året, skal være med i et dyrevelferdsprogram som er godkjent av Mattilsynet. Dyrevelferdsprogrammet skal som minimum stille krav til dyreholderen om å

  1. ha dyrefaglig kompetanse om velferd for svin
  2. ha en egen skriftlig plan for hvordan grisene skal sikres god velferd
  3. registrere sykdom og skade, all medisinsk behandling, mulige dødsårsaker og avliving av griser i dyreholdet
  4. ha ekstern og intern revisjon av dyreholdet
  5. ha avtale med veterinær som skal besøke dyreholdet og vurdere og gi råd om velferden for grisene minst så mange ganger i året som vist i denne tabellen:

Årlig antall leverte eller planlagt leverte griser, og spesielle driftsformer

Minste antall årlige veterinærbesøk

Inntil 750 griser til slakteri

Ett veterinærbesøk

0 til 200 smågriser til andre dyrehold

751 til 1500 griser til slakteri

To veterinærbesøk

Flere enn 200 smågriser til andre dyrehold

Flere enn 1500 griser til slakteri

Tre veterinærbesøk

Foredlingsbesetning

Formeringsbesetning

Nav i purkering

       II

Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov