Forskrift om endring av forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2017 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 13-7.

I

I forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV gjøres følgende endringer:

 

§ 8 skal lyde:

Foretaket skal til enhver tid ha en likviditetsreserve på minst 100 prosent, det vil si at beholdning av likvide eiendeler minst skal tilsvare netto likviditetsutgang i en gitt stressperiode på 30 kalenderdager frem. Likviditetsreserven skal beregnes etter følgende formel og skal uttrykkes i prosent:

formel

hvor krav til likvide eiendeler følger av § 9, og hvor netto likviditetsutgang er summen av utbetalinger, jf. § 10, fratrukket summen av innbetalinger, jf. § 11. Kravet skal oppfylles for alle valutaer samlet.

Foretaket skal til enhver tid ha en likviditetsreserve på minst 100 prosent i hver signifikant valuta. Som signifikant valuta regnes valuta som enkeltvis utgjør mer enn 5 prosent av foretakets totale gjeld. Foretak som har euro eller amerikanske dollar som signifikant valuta, skal ha en likviditetsreserve i norske kroner på minst 50 prosent. For foretak som verken har euro eller amerikanske dollar som signifikant valuta, er det ikke minstekrav til likviditetsreserve i norske kroner. Finanstilsynet kan fastsette grenser for det enkelte foretak for hvor mye netto likviditetsutgang i én valuta, som kan dekkes av likvide eiendeler i en annen valuta.

Foretaket skal beregne og overvåke sin likviditetsreserve etter første ledd, og rapportere denne til Finanstilsynet. Foretaket skal også beregne, overvåke og rapportere likviditetsreserven for hver signifikante valuta enkeltvis. Beregningen etter foregående ledd skal gjøres ut fra likvide eiendeler og inn- og utbetalinger i samme valuta.

Foretak som er i en stressituasjon, kan benytte likviditetsreserven til å dekke likviditetsutgang. Foretaket skal straks melde fra til Finanstilsynet hvis det er grunn til å tro at foretaket ikke vil oppfylle kravet til likviditetsreserve. Meldingen skal inneholde en redegjørelse for årsaken til vanskelighetene. Foretaket skal uten ugrunnet opphold oversende Finanstilsynet en tiltaksplan for hvordan foretaket igjen skal oppfylle kravet til likviditetsreserve. Rapporteringsregler følger av § 12.

§ 32 annet ledd første kolon skal lyde:

Foretakene kan i en overgangsperiode innfase likviditetsreservekravet i § 8 som følger:

 

II

Forskriften trer i kraft 30. september 2017.

Til toppen