Forskrift om endring av forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 11. desember 2015 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) §§ 2-9 til 2-9 e og § 2-17.

I

I forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1 annet ledd skal lyde:

Forskriften del IV gjelder for banker, kredittforetak og holdingforetak i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern. For morselskap som eier bank og/eller kredittforetak, skal minstekrav til likviditetsreserve oppfylles på delkonsolidert nivå og konsolidert nivå. For bank og kredittforetak skal minstekravet også oppfylles på foretaksnivå.

I § 13 annet og tredje ledd gjøres følgende endringer:

Foretakene kan i en overgangsperiode innfase likviditetsreservekravet som følger:

a) minst 70 prosent fra og med 31. desember 2015 for banker og holdingforetak i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern. Minst 70 prosent fra og med 30. juni 2016 for kredittforetak.

b) minst 80 prosent fra og med 31. desember 2016.

c) minst 100 prosent fra og med 31. desember 2017.

Foretak som er ansett som systemviktig finansinstitusjon etter forskrift 12. mai 2014 nr. 627 om identifisering av systemviktige finansinstitusjoner, skal oppfylle likviditetsreservekravet med minst 100 prosent fra 31. desember 2015. For kredittforetak som er datterforetak av foretak som er ansett som systemviktig finansinstitusjon, skal likviditetskravet oppfylles med minst 100 prosent senest innen 30. juni 2016.

II

Forskriften trer i kraft 31. desember 2015.