Forskrift om endring av forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet den 21. desember 2004 med heimel i lov av 10. juli 1936 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5 og § 5a, og Kongeleg Resolusjon av 7. mai 1999 nr. 434.

I

§ 1 skal lyde

§ 1. Omsetningsavgift på jordbruksvarer

Produsentar som omsetter jordbruksvarer, skal svara avgift etter desse satsane:

 

a) Mjølk:

8 øre pr. liter

 

b) Kjøtt av storfe og kalv:

maks. 150 øre pr. kg

 

c) Kjøtt av sau og lam:

maks. 300 øre pr. kg

 

d) Svinekjøtt:

maks. 250 øre pr. kg

 

e) Egg:

80 øre pr. kg

 

f) Kjøtt av kylling:

45 øre pr. kg

 

g) Kjøtt av kalkun:

30 øre pr. kg

 

h) Korn og oljefrø:

maks. 6 øre pr. kg

Omsetningsrådet sitt arbeidsutval fastsett omsetningsavgifta innafor maksimalsatsane i første ledd bokstav b, c, d og h.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2005.

Ekstern lenke:  Forskriften i fulltekst

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov