Forskrift om endring av forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juli 2015 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

I

I forskrift 21. juni 2011 nr. 617 om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning gjøres følgende endringer: 

§ 1 siste punktum skal lyde:

Kontrollen er en del av de oppgaver Landbruksdirektoratet har i henhold til økonomireglementet for staten og skal basere seg på et samarbeid mellom Landbruksdirektoratet og de som slakter rein, og de som videreforedler reinkjøtt. 

§ 4 skal lyde: 

§ 4. Plikter

            De som utfører slakting av rein og har lagerbeholdning av reinkjøtt skal

  1. rapportere månedlig til Landbruksdirektoratet, avdeling reindrift, om slakting av rein i henhold til § 5, samt rapportere om lagerbeholdning i henhold til § 6, og senest innen den 15. i måneden etter at slakting er gjennomført.
  2. Legge til rette for stikkprøvekontroll av registrerings- og rapporteringsrutiner. De som rapporterer slakt plikter å betale forskningsavgift.
  3.  klassifisere reinen i henhold til nytt klassifiseringssystem.

De som rapporterer slakt plikter å betale forskningsavgift

§ 5 skal lyde: 

§ 5. Rapportering slaktejournal

            De som utfører slakting av rein skal føre en slaktejournal daglig eller per skift. Journalen overføres elektronisk til Landbruksdirektoratet, avdeling reindrift.

            Slaktejournalen skal inneholde opplysninger om

a. Reineiers merkenummer jf. Merkeregisteret
b. Slakteriets organisasjonsnummer
c. Slakteritype
d. Slaktested
e. Leveringssted
f. Transportsone
g. Slaktedato
h. Avgregningsnummer
i. Slaktenummer
j. Kaldvekt
k. EUROP-klassifisering
l. Fettgruppe
m. Kasseringstype
n. Dyrekode
o. Rapporteringsperiode
p. Brutto- og nettopris eksklusive mva (pris hel skrott)
q. Sted der levende rein lastes opp for transport til slaktested.

Landbruksdirektoratet, avdeling reindrift, kan i særlige tilfeller fravike kravene til rapportering.

     Rapportering etter annet ledd bokstav k og l skal skje i henhold til Klassifiseringshåndboken. 

Ny § 6 skal lyde: 

§ 6. Rapportering lagerbeholdning

            Rapportering av lagerbeholdning skal inneholde opplysninger om

a. Periode
b. Antall kilo slaktede norske reinsdyr
c. Antall dyr
d. Dato for lagerbeholdning
e. Følgende stykningsdeler: skrotter, småkjøtt, finnbiff råstoff, finnbiff ferdigvare, biff indrefilet, ytrefilet, lår uten bein, lår med bein, sadel, andre deler. Lagerbeholdningen av disse delene skal oppgis i antall kilo.

Opplysningene overføres elektronisk til Landbruksdirektoratet, avdeling reindrift. 

Som følge av ny § 6 blir følgende bestemmelser omnummerert: 

Tidligere § 6 blir nå § 7.

Tidligere § 7 blir nå § 8.

Tidligere § 8 blir nå § 9.

Tidligere § 9 blir nå § 10.

Tidligere § 10 blir nå § 11.

Tidligere § 11 blir nå § 12. 

I følgende bestemmelser skal uttrykket ”direktør for reindrift i Landbruksdirektoratet” endres til ”Landbruksdirektoratet, avdeling reindrift”:

  1. § 9
  2. § 10
  3. § 11
  4. § 12 

II

Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2015.

Se forskriften på lovdata.no