Forskrift om endring av forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juli 2015 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

I

I forskrift 14. juni 2010 nr. 888 om reinbeitedistrikter og tamreinlag gjøres følgende endringer: 

§ 2 skal lyde: 

 § 2. Generelle vilkår

            For at tilskudd skal innvilges etter denne forskriften må

  1. Reinbeitedistriktet/tamreinlaget være i drift
  2. Reinbeitedistriktet/tamreinlaget ha vedtatt en distriktsplan.
  3. Fylkesmannen skal ha fått oversendt den vedtatte distriktsplanen fra reinbeitedistriktet/tamreinlaget. 

§ 4 nytt annet punktum i annet ledd skal lyde: 

Med bakgrunn i gitte rammebetingelser utbetales et ekstraordinært tilskudd på 50.000 kroner til hver av de fem siidaandelene i Trollheimen. Ved endring av rammebetingelsene bortfaller tilskuddet. 

II

Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2015.

Se forskriften på lovdata.no