Forskrift om endring av forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Fastsatt 1. juli.2015 av Landbruks- og matdepartementet med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

I

I forskrift 19. juni 2012 nr. 592 om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag gjøres endringer i følgende bestemmelser: 

§ 2 skal lyde:

§ 2. Generelle vilkår for tilskudd

For at tilskudd skal kunne innvilges etter denne forskriften må

 1. leder av siidaandel eller tamreinlag dokumentere en avgiftspliktig salgsinntekt av kjøtt fra rein i eget merke på minimum kr 50 000 eksklusiv merverdiavgift.

 2. leder av siidaandelen ikke motta alderspensjon etter folketrygdlovens regler per 31. mars 2016. For felles siidaandel1 eller siidaandel som er berettiget tilskudd etter § 8, gjelder dette yngste ektefelle/samboer.

 3. reintallet i siidaen per 31. mars 2016 være i samsvar med godkjente bruksregler. Dette gjelder likevel ikke dersom:         

  a) siidaandelen ikke overskrider reintallet fastsatt for siidaandelen i bruksreglene etter reindriftsloven § 60 fjerde ledd, eller

  b) det er utarbeidet reduksjonsplan etter reindriftsloven § 60 tredje ledd, og reintallet til siidaandelen per 31. mars 2016 er i henhold til reduksjonsplanen, eller

  c) det er fastsatt forholdsmessig reduksjon etter reindriftsloven § 60 tredje ledd, og reintallet til siidaandelen er i henhold til dette, eller

  d) siidaandelens overskridelse av øvre reintall ikke utgjøre mer enn 5 prosent. Ved overskridelser mellom 0 til 2,5 prosent, reduseres tilskuddet med 1/3. Ved overskridelser fra 2,5 til 5 prosent reduseres tilskuddet med 2/3. Ved overskridelser på mer enn 5 prosent faller retten til tilskudd bort, eller

  e) siidaandelen ikke har bidratt til å øke siidaens totale reintall i driftsåret 2015-2016.

 4. leder av siidaandelen og dennes ektefelle/samboer og familie i rett opp- eller  nedstigende linje, samt søsken til leder av siidaandel, inneha minimum 85 % av reintallet i siidaandelen per 31. mars 2016 for å få fullt tilskudd. Hvis disse innehar mindre enn 85 % av reintallet i siidaandelen, avkortes tilskuddet med 5 %.

Avgang av rein i siidaandelen som har funnet sted etter siste pålagte telling i perioden 1. april 2015 til 31. mars 2016, må dokumenteres og godkjennes av fylkesmannen. 

§ 6 første ledd og annet skal lyde: 

            Siidaandelens produksjonspremie beregnes med 37 % av avgiftspliktig salgsinntekt av kjøtt og andre avgiftspliktige salgsinntekter fra rein tilhørende alle reineiere i siidaandelen. Avgiftsfrie salgsinntekter og salg av livdyr inngår ikke som grunnlag for beregningen av produksjonspremien. 

            Det utbetales ikke produksjonspremie for avgiftspliktig salgsinntekt som overstiger kr 600 000 per siidaandel og kr 1 000 000 per tamreinlag. 

§ 7 skal lyde: 

§ 7. Kalveslaktetilskudd

 Kalveslaktetilskuddet utgjør kr 400 per kalv som er slaktet og innrapportert i henhold til gjeldende regelverk.[1] Slaktingen må være utført ved slakteri som har tatt i bruk nytt klassifiseringssystem. 

Tilskuddet gis for kalver slaktet i perioden 15- august- 31. mars.

Det gis også kalveslaktetilskudd for kalver som tapes som følge av radioaktivitetstiltak.[2] 

 1. Jf. gjeldende forskrift om rapportering av rein og lagerbeholdning.
 2. Jf. gjeldende forskrift om kompensasjon for tiltak vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt.

§ 8 overskriften skal lyde: 

§ 8. Ektefelle-/samboertillegg. 

§ 8 annet ledd første punktum skal lyde: 

            Tilskudd kan ikke innvilges dersom en ektefelle/samboer ved siste ligningsoppgjør hadde en personinntekt utenfor reindriften på mer enn kr 200 000. 

§ 9 annet ledd skal lyde: 

 Reindriftsmyndighetene fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. For virksomheter som er pålagt revisjonsplikt kan det kreves revidert regnskap over utgiftene.

II 

Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 1. juli 2015. 

Se forskriften på lovdata.no