Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 14. mai 2013 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 7-6 første ledd og § 7-13 annet ledd.

 


I


Ny § 7-2a skal lyde:

§ 7-2a. Sertifikater

Verdipapirhandelloven § 7-3 kommer ikke til anvendelse ved opptak til notering på norsk regulert marked av obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter med løpetid på under 12 måneder og pålydende på minst 100 000 euro.

 

Ny § 7-2b skal lyde:

§ 7-2b. Obligasjoner utstedt av fylkeskommuner eller kommuner

Verdipapirhandelloven § 7-3 kommer ikke til anvendelse ved opptak til notering på norsk regulert marked av obligasjoner utstedt av fylkeskommune eller kommune.

 

§ 7-13 første ledd skal lyde:

(1) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29ba (forordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i prospekter og deres format, integrering ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter samt annonsering, som endret ved forordning (EF) nr. 1787/2006, forordning (EF) nr. 211/2007, forordning (EF) nr. 1289/2008, forordning (EU) nr. 311/2012, forordning (EU) nr. 486/2012 og forordning (EU) nr. 862/2012) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

 

Ny del V skal lyde:

V. Forenklede krav

 

§ 7-20. Tegningsrettsemisjoner

Forenklede krav for tegningsrettsemisjoner følger av § 7-13 første ledd jf. kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 artikkel 26a jf. artikkel 2 nr. 13

 

§ 7-21 Selskaper med lav markedsverdi

(1)Forenklede krav for selskaper med lav markedsverdi følger av § 7-13 første ledd jf. kommisjonsforordning(EF)nr. 809/2004 artikkel 26b.

(2)Med selskaper med lav markedsverdi etter første ledd menes utstedere som er notert på et regulert marked og hadde en gjennomsnittlig markedsverdi på under 100 000 000 euro beregnet på grunnlag av årlige sluttkurser siste tre kalenderår.

 

7-22. Små og mellomstore bedrifter

(1) Forenklede krav for små og mellomstore bedrifter følger av § 7-13 første ledd jf. kommisjonsforordning(EF)nr. 809/2004 artikkel 26b.

(2)Med små og mellomstore bedrifter etter første ledd menes utstedere som etter siste godkjente årsregnskap oppfyller minst to av følgende krav:

(a) gjennomsnittlig antall ansatte under 250

(b) regnskapsmessig balanse under 43 000 000 euro

(c) årlig netto omsetning under 50 000 000 euro

 

7-23. Kredittinstitusjoner

Forenklede krav for kredittinstitusjoner, jf. verdipapirhandelloven § 2-3 annet ledd, følger av § 7-13 jf. kommisjonsforordning(EF)nr. 809/2004 artikkel 26c.

 


II


Endringene trer i kraft 1. juli 2013.

Til toppen