Forsiden

Forskrift om endring av forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 17. april 2015 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 5-7.

I

§ 5-11 første ledd ny bokstav d, e og f skal lyde som følger:

d)        Kinas alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP).

e)        Canadas alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP).

f)         Sør-Koreas alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP).

annet ledd slettes

nåværende tredje ledd blir nytt annet ledd

 

II

Endringene trer i kraft straks.

Tilhørende lov