Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2019 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) §§ 3-1 niende ledd, 5-15 annet ledd, 16-29 og 19-7.

I

I forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 5-15-5 åttende ledd skal lyde:

(8) Forsvarets dekning av inntil to besøksreiser årlig for personer som nevnt i bestemmelser for transporttjenesten i Forsvaret (BTF 4-002), regnes ikke som skattepliktig inntekt.

§ 16-29-4 annet ledd første punktum skal lyde:

Gjeldsrenter som er fradragsberettiget i Norge, skal tilordnes Norge eller utlandet, fordelt på inntektskategoriene i skatteloven § 16-21 første ledd a og b, forholdsmessig etter hvor nettoinntekten etter første ledd er tilordnet.§

§ 16-29-4 tredje ledd annet punktum bokstav d skal lyde:

d. særfradrag etter skatteloven §§ 6-80 og 6-82.

§ 16-29-22 tredje ledd annet punktum bokstav c skal lyde:

c. særfradrag etter skatteloven §§ 6-80 og 6-82.

§ 16-29-25 første ledd skal lyde:

(1) Skattyter skal fastsette en fordeling av inntekter og kostnader mellom Norge og andre stater på et eget skjema som skal vedlegges skattemeldingen.

II

I forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§19-1-1 skal lyde:

Personer som anses bosatt på Svalbard etter skatteloven § 2-35 annet ledd bokstav a, omfattes ikke av særreglene om skattlegging av utenlandske arbeidstakere i skatteloven kapittel 19.

III

I forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 3-1-3 tredje ledd skal lyde:

(3) Enslig som har overveiende døgnhvile i annen bolig enn foreldrehjemmet, kan kreve å bli registrert som bosatt i denne boligen. Kravet må fremsettes før 1. januar i inntektsåret. Slik registrering kan ikke omgjøres så lenge boligsituasjonen mv. i det vesentlige er uforandret.

§ 16-29-4 tredje ledd annet punktum bokstav b oppheves. Nåværende bokstav c og d blir bokstav b og c.

§ 16-29-22 tredje ledd annet punktum bokstav a oppheves.

Nåværende bokstav b og c blir bokstav a og b.

IV

Endringene under I trer i kraft straks.

Endringene under II trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

Endringene under III trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2020.