Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2019 med hjemmel i skatteloven § 6-41 trettende ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2019 med hjemmel i skatteloven § 6-41 trettende ledd.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 6-41-1 skal lyde:

§ 6-41-1. Terskelbeløpet for den norske delen av konsernet

(1) Med den norske delen av konsernet i skatteloven § 6-41 fjerde ledd annet punktum menes selskap mv. som i utgående balanse i et konsernregnskap for inntektsåret kunne ha vært konsolidert linje for linje dersom IFRS hadde vært anvendt, for så vidt de på noe tidspunkt i løpet av inntektsåret er skattepliktige til Norge.

(2) Hvis selskap mv. i konsern, jf. skatteloven § 6-41 femte ledd, ved utgangen av inntektsåret ikke kunne ha vært konsolidert i et konsernregnskap som nevnt i første ledd, gjelder terskelbeløpet i skatteloven § 6-41 fjerde ledd annet punktum for det enkelte selskapet mv.

(3) Selskap mv. som nevnt i skatteloven § 6-41 ellevte og tolvte ledd skal ikke medregnes i den norske delen av konsernet etter skatteloven § 6-41 fjerde ledd annet punktum.

Ny § 6-41-4 skal lyde:

§ 6-41-4. Nærstående part utenfor samme konsern som den skattepliktige

(1) Med nærstående part utenfor samme konsern i skatteloven § 6-41 niende ledd menes følgende:

a) i tilfeller der den skattepliktige er unntatt fra avskjæring av rentefradrag etter skatteloven § 6-41 åttende ledd, menes nærstående part som ikke er konsolidert linje for linje i konsernregnskapet som benyttes som grunnlag for beregning av konsernets egenkapitalandel, jf. skatteloven § 6-41 åttende ledd b,
b) i tilfeller der den skattepliktige er unntatt fra avskjæring av rentefradrag etter skatteloven § 6-41 fjerde ledd annet punktum, men er konsolidert linje for linje i et konsernregnskap som oppfyller kravene i skatteloven § 6-41 åttende ledd b, menes nærstående part som ikke er konsolidert linje for linje i dette konsernregnskap, og
c) i tilfeller der det ikke foreligger konsernregnskap som nevnt i denne bestemmelse første ledd b, menes nærstående part som for regnskapsåret før inntektsåret ikke kunne ha vært konsolidert linje for linje i utgående balanse i samme konsernregnskap som den skattepliktige dersom IFRS hadde vært anvendt.

(2) Som nærstående part utenfor samme konsern etter første ledd anses likevel ikke en nærstående part som i utgående balanse i inntektsåret er konsolidert linje for linje i et konsernregnskap som oppfyller kravene i skatteloven § 6-41 åttende ledd bokstav b, der den skattepliktige også er konsolidert linje for linje.

Ny § 6-41-5 skal lyde:

§ 6-41-5. Sikkerhetsstillelse mv. fra nærstående part utenfor samme konsern

(1) Ved anvendelsen av skatteloven § 6-41 syvende ledd for selskap mv. i konsern, jf. skatteloven § 6-41 femte ledd, skal gjeld som er opptatt hos en part som ikke er nærstående, anses som opptatt hos en nærstående part utenfor samme konsern, jf. skatteloven § 6-41 niende ledd, så langt:
a) en nærstående part utenfor samme konsern har stilt sikkerhet for gjelden, eller
b) en nærstående part utenfor samme konsern har en fordring på en part som ikke er nærstående, og fordringen har sammenheng med gjelden.

 (2) FSFIN § 6-41-4 gjelder tilsvarende ved vurderingen av om en part i denne paragraf skal anses som nærstående part utenfor samme konsern.

II

Endringene under I skal tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.