Forskrift om endring i forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Fastsatt av Finansdepartementet 20.12.2018 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 3-9.

                                                                       I

Ny § 1-4 skal lyde:

 

§ 1-4. Adgang til ytterligere forenklinger for regnskapsåret 2018

Adgangen i § 3-2 nr. 3 til 7 og § 3-3 til å fravike måle- og innregningsregler i IAS 39, gjelder tilsvarende for IFRS 9, så langt de passer. Adgangen i § 3-2 nr. 9 gjelder tilsvarende for foretak som har tatt i bruk IFRS 16 i 2018. Det skal opplyses i noter om hvilke fravik som er gjort med hjemmel i denne bestemmelsen. Bestemmelsen gjelder for regnskapsåret 2018.

 

                                                                       II

Endringen under I trer i kraft 1. januar 2019, med virkning for regnskapsåret 2018.