Forskrift om endring i forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 18-2 fjerde ledd og § 18-7.

I

I forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1 nytt tredje ledd skal lyde:

Finanstilsynet kan bestemme at regler i denne forskrift også skal gjelde annet eierforetak som nevnt i finansforetaksloven § 17-6 annet ledd bokstav c.

Ny Del V skal lyde:

Del V. Utfyllende nasjonale krav til konsolidering

§ 13. Virkeområde for konsolideringsreglene

Bestemmelsene i denne delen gjelder også morselskap til verdipapirforetak som er omfattet av verdipapirhandelloven § 9-21 første ledd nr. 3.  

Bestemmelsene i denne delen gjelder ikke for holdingforetak i finanskonsern som i tillegg til å eie foretak som nevnt i § 1 første ledd, også eier forsikringsforetak, hvis forsikringsvirksomheten utgjør hoveddelen av konsernets virksomhet og holdingforetaket er underlagt reglene om forsikringsgrupper i Solvens II-forskriften. Forsikringsvirksomhet skal anses å utgjøre hoveddelen av et konserns virksomhet når minst 60 prosent av konsernets konsoliderte forvaltningskapital og kapitalkrav kommer fra forsikringsforetak i konsernet. Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak bestemme at reglene i denne del helt eller delvis likevel skal gjelde for holdingforetak som nevnt i første punktum når vesentlige tilsynsmessige eller soliditetsmessige hensyn taler for det.

Bestemmelsene i denne delen gjelder ikke for holdingforetak i finanskonsern som i tillegg til å eie foretak som nevnt i § 1 første ledd, også eier forsikringsforetak, hvis

a)      forsikringsvirksomheten og

b)      summen av kredittinstitusjonsvirksomheten og verdipapirforetaksvirksomheten

hver for seg står for minst 40 prosent av konsernets konsoliderte forvaltningskapital og kapitalkrav, og holdingforetaket er underlagt reglene i forskrift om konsolidering mv. i tverrsektorielle grupper. Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak bestemme at reglene i denne del helt eller delvis likevel skal gjelde for holdingforetak som nevnt i første punktum når vesentlige tilsynsmessige eller soliditetsmessige hensyn taler for det.  

Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra bestemmelsene i denne delen for holdingforetak i finanskonsern som i tillegg til å eie foretak som nevnt i § 1 første ledd, også eier forsikringsforetak, dersom holdingforetaket er underlagt reglene om forsikringsgrupper i Solvens II-forskriften eller reglene i forskrift om konsolidering mv. i tverrsektorielle grupper og disse reglene gir et tilfredsstillende bilde av soliditeten i gruppen.

Holdingforetak som har unntak etter annet eller tredje ledd har også unntak fra kapitalkravsregler for banker mv. på foretaksnivå. Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak bestemme at holdingforetak som er unntatt etter fjerde ledd, også unntas fra kapitalkravsregler for banker mv. på foretaksnivå.

Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra reglene i denne delen for gruppe av foretak som nevnt i kapitalkravsforskriften § 41-2.

§ 14. Definisjoner

Som deltakerinteresser regnes direkte eller indirekte eierandel på 20 prosent eller mer av stemmene eller kapitalen i et annet foretak.

Som felles ledelse regnes der to eller flere foretak har de samme personene som utgjør flertallet i foretakenes styrende eller kontrollerende organer.

Som deltakende foretak regnes et foretak som er morselskap til, har deltakerinteresser i eller er underlagt felles ledelse med annet foretak.

Som gruppe regnes i denne forskriften den gruppe av foretak som skal konsolideres etter § 15.

Som minoritetsinteresser og kjernekapital og ansvarlig kapital tilhørende tredjeparter regnes henholdsvis ren kjernekapital, kjernekapital og ansvarlig kapital som innehas av andre enn selskaper som inngår i konsolideringen. Som minoritetsinteresser regnes også andre eieres andel av overkursfond, andre fond og annen opptjent kapital.

§ 15. Konsolideringsplikt

Foretak som har deltakerinteresse i eller er underlagt felles ledelse med annet foretak i finansiell sektor enn forsikringsforetak og morselskap til forsikringsforetak, skal foreta konsolidering etter finansforetaksloven § 18-2, verdipapirhandelloven § 9-21 og forskriften her.

Foretaket skal foreta full konsolidering dersom det har felles ledelse med annet foretak i finansiell sektor som ikke er forsikringsforetak eller morselskap til forsikringsforetak.

Plikten til å foreta konsolidering gjelder også deltakende foretak i delkonsern og finansforetak som deltar i samarbeidende gruppe, jf. finansforetaksloven § 17-13 annet ledd. Finanstilsynet kan gjøre unntak fra plikten til konsolidering for delkonsern.

Ved anvendelsen av likviditetskrav etter finansforetaksloven § 13-7 og verdipapirhandelloven § 9-15b skal det foretas konsolidering av bare datterforetak.

§ 16. Oppfyllelse av soliditets- og sikkerhetskrav på konsolidert basis

Foretak som har deltakerinteresse i eller er underlagt felles ledelse med annet foretak i finansiell sektor enn forsikringsforetak og morselskap til forsikringsforetak, skal foreta konsolidering etter bestemmelsene i forskriften her ved anvendelse av soliditets- og sikkerhetskravene som følger av finansforetaksloven §§ 13-7,13-12, 14-1 til 14-4 og 14-6 tredje ledd bokstav b og verdipapirhandelloven §§ 9-15, 9-15a, 9-15b, 9-16 sjette ledd og 9-20. Finansforetak som deltar i samarbeidende gruppe skal i tillegg foreta forholdsmessig konsolidering av eierandeler i finansforetak som forestår den virksomhet samarbeidet omfatter, og som ikke er forsikringsforetak eller morselskap til forsikringsforetak.

Det konsoliderte kapitalkravet kan ikke være lavere enn summen av startkapitalkravene inkludert eventuelle påslag i samsvar med verdipapirfondforskriften § 2-2 annet ledd og AIF-loven § 2-7 første ledd bokstav a.

Ved konsolidering skal kapital- og bufferkrav for foretaket som foretar konsolidering gjelde på konsolidert basis, unntatt for morselskap som nevnt i verdipapirhandelloven § 9-21 første ledd nr. 3 der kravene for det største datterforetaket skal gjelde. Beregningsmetodene som gjelder for de ulike virksomhetsområdene på foretaksnivå, skal gjelde på konsolidert basis. Finanstilsynet kan beslutte ved enkeltvedtak at andre kapitalkrav og beregningsmetoder skal gjelde på konsolidert basis.

Foretak som har eiendeler inklusive poster utenom balansen som er mindre enn

a)      10 millioner euro og

b)      1 prosent av eiendelene inklusive poster utenom balansen til foretaket som foretar konsolidering,         

kan unntas fra konsolideringen.

Dersom flere foretak oppfyller kravene i fjerde ledd hver for seg, men ikke samlet, skal de inngå i konsolideringen.

§ 17. Konsolideringsregler

Konsolidert ansvarlig kapital og beregningsgrunnlag skal beregnes etter samme prinsipper som ved konsolidering etter regnskapsreglene, men slik at forholdsmessig konsolidering benyttes i stedet for egenkapitalmetoden. Konsolideringen skal omfatte ikke-balanseførte forpliktelser. Ikke-balanseførte interne poster mellom foretakene skal elimineres.

Dersom et engasjement er sikret ved garanti fra et annet konsernforetak, skal det på konsolidert basis bare beregnes kapitalkrav for risikoen på tredjepart.

§ 18. Medregning av ansvarlig kapital tilhørende tredjeparter fra datterforetak på konsolidert basis

Minoritetsinteresser og kjernekapital og ansvarlig kapital i datterforetak tilhørende tredjeparter kan medregnes på konsolidert basis i den grad kapitalen benyttes til å dekke kravene til henholdsvis ren kjernekapital, kjernekapital og ansvarlig kapital i datterforetaket. Andelen som ikke kan medregnes, er differansen mellom datterforetakets beholdning av den aktuelle kapitalen (etter fradrag og tillegg) og det tilsvarende kapitalkravet for datterforetaket, dividert på datterforetakets beholdning av den aktuelle kapitalen før fradrag og tillegg og uten akkumulerte andre inntekter og kostnader. Kapitalkravet skal være det laveste av datterforetakets krav og kravet på konsolidert basis for datterforetaket, men kan omfatte bufferkrav for verdipapirforetak på konsolidert basis.

Kravene til ren kjernekapital, kjernekapital og ansvarlig kapital som nevnt i første ledd, skal omfatte kapitalkravene etter finansforetaksloven §§ 14-1 til 14-3 og § 14-6 tredje ledd bokstav b, og kan omfatte eventuelle ytterligere kapitalbehov etter finansforetaksloven § 13-6 som skal oppfylles på konsolidert basis etter § 16. Dersom foretaket som foretar konsolidering er et verdipapirforetak eller morselskap som nevnt i verdipapirhandelloven § 9-21 første ledd nr. 3, følger kravene til ren kjernekapital, kjernekapital og ansvarlig kapital av verdipapirhandelloven § 9-15 og eventuelt §§ 9-15a og 9-16.

§ 19. Krav om vurdering av risiko og samlet kapitalbehov

Finansforetaksloven § 13-6 første til tredje ledd og verdipapirhandelloven § 9-16 første til tredje ledd gjelder på konsolidert basis for øverste norske foretak i en gruppe.

Dokumentasjonen av vurderingene etter finansforetaksloven § 13-6 og verdipapirhandelloven § 9-16 skal vise risiko og kapitalbehov for gruppen under ett og for de enkelte foretakene i gruppen.

Plikten til å foreta konsolidering etter første ledd gjelder også foretak som har deltakerinteresser i et foretak som er etablert utenfor EØS.

§ 20. Behandling av beholdninger av ansvarlig kapital i forsikringsforetak mv.

Ved konsolidering skal beholdninger av ansvarlig kapital i forsikringsforetak og holdingforetak til forsikringsforetak trekkes fra den ansvarlige kapitalen etter fradragsregler som gjelder for investeringer i ansvarlig kapital i foretak i finansiell sektor. Den delen av beholdningene som etter fradragsreglene ikke skal trekkes fra, skal inkluderes i beregningsgrunnlaget på konsolidert basis med risikovekt 250 prosent.

Morselskap i konsern som ikke driver annen virksomhet enn å forvalte sine eierinteresser i konsernet, skal ikke gjøre fradrag for ansvarlig kapital i andre foretak i finansiell sektor på foretaksnivå, med mindre annet fastsettes av Finanstilsynet ved enkeltvedtak.

§ 21. Transaksjoner med eierforetak

I grupper der morselskapet er et eierforetak som definert i finansforetaksloven § 17-6 annet ledd bokstav c og i grupper med verdipapirforetak der morselskapet er et eierforetak som ikke omfattes av verdipapirhandelloven § 9-21 første ledd nr. 3, skal alle betydelige transaksjoner mellom foretakene i gruppen og eierforetaket rapporteres til Finanstilsynet.

Del V blir ny del VI.

§ 13 blir ny § 22.

§ 22 nytt fjerde ledd skal lyde:

Kravet i § 16 om forholdsmessig konsolidering for deltakelse i samarbeidende gruppe trer i kraft 1. januar 2017 for eierandeler ned til og med 10 prosent som ikke er deltakerinteresser. For eierandeler under 10 prosent trer kravet i kraft 1. januar 2018.

II

Forskriften trer i kraft 31. januar 2016.