Forskrift om endring i forskrift 25. august 2015 nr. 999 om gjennomføring av Solvens II-direktivet (Solvens II-forskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 18-2 fjerde ledd og § 18-7.

I

I forskrift 25. august 2015 nr. 999 om gjennomføring av Solvens II-direktivet gjøres følgende endringer:

§ 39 annet til fjerde ledd skal lyde:

(2) Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder ikke holdingforetak i finanskonsern som i tillegg til å eie forsikringsforetak også eier annet finansforetak, hvis kredittinstitusjonsvirksomheten og verdipapirforetaksvirksomheten til sammen utgjør hoveddelen av konsernets virksomhet og holdingforetaket er underlagt konsolideringsreglene i CRR/CRD IV-forskriften. Summen av kredittinstitusjonsvirksomheten og verdipapirforetaksvirksomheten skal anses å utgjøre hoveddelen av et konserns virksomhet når minst 60 prosent av konsernets konsoliderte forvaltningskapital og kapitalkrav kommer fra andre finansforetak i konsernet enn forsikringsforetak.Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak bestemme at bestemmelsene i dette kapittelet helt eller delvis likevel skal gjelde for holdingforetak som nevnt i første punktum når vesentlige tilsynsmessige eller soliditetsmessige hensyn taler for det.

(3) Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder ikke holdingforetak i finanskonsern som i tillegg til å eie forsikringsforetak også eier annet finansforetak, hvis

a)      forsikringsvirksomheten og

b)      summen av kredittinstitusjonsvirksomheten og verdipapirforetaksvirksomheten

hver for seg står for minst 40 prosent av konsernets konsoliderte forvaltningskapital og kapitalkrav, og holdingforetaket er underlagt reglene i forskrift om konsolidering mv. i tverrsektorielle grupper. Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak bestemme at bestemmelsene i dette kapittelet helt eller delvis likevel skal gjelde for holdingforetak som nevnt i første punktum når vesentlige tilsynsmessige eller soliditetsmessige hensyn taler for det.

(4) Finanstilsynet kan bestemme at bestemmelsene i dette kapittelet ikke skal gjelde for holdingforetak i finanskonsern som i tillegg til å eie forsikringsforetak også eier annet finansforetak, hvis holdingforetaket er underlagt konsolideringsreglene i CRR/CRD IV-forskriften eller reglene i forskrift om konsolidering mv. i tverrsektorielle grupper og disse reglene gir et tilfredsstillende bilde av soliditeten i gruppen.

§ 39 tredje ledd blir nytt femte ledd.

II

Forskriften trer i kraft 31. januar 2016.