Forskrift om endring i forskrift av 27. juni 2014 nr. 885 til tjenestepensjonsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 9. oktober 2015 med hjemmel i lov av 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon § 3-2 første ledd, annet punktum, jf. kgl.res. nr. 1445 av 13. desember 2013.

I

§ 5 skal lyde:

§ 5. Unntak fra medlemskap i tjenestepensjonsordning

Arbeidstaker kan velge å stå utenfor tjenestepensjonsordning dersom vedkommende er medlem av en utenlandsk pensjonsordning, jf. skatteloven § 6-72, som foretaket betaler premie eller avgift til. 

Nåværende § 5 blir ny § 6

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov