Forskrift om endring i forskrift om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket

Fastsatt av Landbruksdepartementet 10. april 2000 med hjemmel i lov av 9. november 1956 nr. 4 om avgift på skogsvirke til fremme av fellestiltak for skogbruket § 3, jf. kgl.res. av 21. januar 2000 nr. 51. Endret 16 des 2004 nr. 1707.

I

I forskrift av 10. april 2000 nr. 351 om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket gjøres følgende endring:

§ 4 skal lyde:

§ 4 (Avgiftens størrelse og innbetaling)

Avgiften utgjør kr. 1,00 pr. fastkubikkmeter skogsvirke, og skal innbetales etterskuddsvis direkte til Skogtiltaksfondet to ganger i året: 15. august for avgift for første halvår, og 15. februar for avgift for annet halvår. Samlet avgift i et halvår fra en enkelt kjøper på under kr. 50,- skal ikke innbetales.

II

Endringen trer i kraft 1. januar 2005 og gjelder for avgiftspliktig virke omsatt etter denne dato.

Se forskriften på lovdata.no