Forskrift om endring i forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. september 2017 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov