Høring - Forslag til endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endring av Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier (FOR-2001-04-18-426) Vedlegg I, om opprettelse av parestasjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2017

Vår ref.: 17/668

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endring av Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier (FOR-2001-04-18-426) Vedlegg I, om opprettelse av parestasjon.

En parestasjon er et fortrinnsvis bifritt geografisk område der det er spesielle regler for bihold som gjør det mulig å drive kontrollert naturlig paring av bidronninger. Kravene som gjelder i et område som er definert som parestasjon, er nedfelt i forskriftens § 3. Det er blant annet forbudt å opprette stasjonær bigård eller å føre bier til vandreplass nærmere slik parestasjon enn 20 km målt i luftlinje.

Følgende tilføyelse foreslås i Vedlegg I:
Jomfruland, Telemark – Restriksjonsbelagt område i Kragerø kommune er Jomfruland, Arøy, Buholmen og Oterøy, med unntak av et område som strekker seg 1 km fra øyas vestligste punkt. I tillegg er det i Kragerø kommune en buffersone hvor det kun er lov å holde brune bier. Denne sonen omfatter Langøy, Gumøy, Bærøy, Skåtøy, Ærøy og Stråholmen samt den vestlige del av Oterøy som ikke inngår i restriksjonsbelagt sone.

Høringsfrist settes til 15. september 2017.

Departementet har mottatt søknad fra Norges Birøkterlag om endringen. Forskriftens § 3 fastsetter at LMD etter søknad fra Norges Birøkterlag kan opprette parestasjon og sette vilkår for dette.

Søknaden er begrunnet med en anmodning fra Norsk Brunbielag om at det tas inn en bestemmelse om parestasjon for brune bier på Jomfruland i Kragerø kommune, Telemark.

Den brune bia er listet som kritisk truet, og departementet anser opprettelse av parestasjon for å sikre reinparing for bevaring/utvikling av brunbia som hensiktsmessig.

Med hilsen

Kristin Nummedal (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                           Per Finset
                                                                                           seniorrådgiver

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Kragerø kommune
Norges Birøkterlag
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag