Forskrift om endring i forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29. juni 2020 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 2 og § 3.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov