Høring - Forskrift om endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endring av Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier (FOR-2001-04-18-426) Vedlegg I om godkjenning av parestasjon for krainerbier (A. m. carnica) i Øksendal i Møre og Romsdal.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2019

Vår ref.: 17/668-

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endring av Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier (FOR-2001-04-18-426) Vedlegg I om godkjenning av parestasjon for krainerbier (A. m. carnica) i Øksendal i Møre og Romsdal.

Videre høres forslag til endring av samme forskrift Vedlegg II om godkjenning av reinavlsområde for brune bier (A.m. mellifera) i kommunene Ål og Hol i Oslo og Viken, og om godkjenning av reinavlsområde for krainerbier i kommunene Bodø, Fauske, Saltdal og Sørfold i Nordland.

En parestasjon er et fortrinnsvis biefritt geografisk område der det er spesielle regler for bihold som gjør det mulig å drive kontrollert naturlig paring av bidronninger. Kravene som gjelder i et område som er definert som parestasjon, er nedfelt i forskriftens § 3. Det er blant annet forbudt å opprette stasjonær bigård eller å føre bier til vandreplass nærmere slik parestasjon enn 20 km målt i luftlinje.

Et reinavlsområde er et geografisk avgrenset område hvor alle birøkterne opprinnelig er blitt enige om å holde en bestemt rase/populasjon av bier og drive avlsarbeid på denne. Landbruks- og matdepartementet kan etter søknad fra Norges Birøkterlag godkjenne at nærmere avgrensede geografiske områder gis status som reinavlsområder for en tidsavgrenset periode. Norges Birøkterlag fastsetter bestemmelser for biholdet innenfor reinavlsområder og kontrollerer at bestemmelsene er oppfylt. Bestemmelsene skal godkjennes av Landbruks- og matdepartementet.

Følgende tillegg foreslås:

Vedlegg I. Godkjente parestasjoner for bier i Norge
Øksendal, Møre og Romsdal – Restriksjonsbelagt område i Sunndal kommune er området som faller innenfor en linje trukket mellom Krokshamna – Vettahaugen – Ballsneset – Nonshaugen – Erstadbotnen – Slotet – Skrondalsnebba – Krokshamna.

Vedlegg II. Godkjente reinavlsområder for bier i Norge
Reinavlsområdet for brune bier (A.m. mellifera) i Oslo og Viken omfatter kommunene Ål og Hol. Godkjenningen gjelder fram til 31. desember 2027.

Reinavlsområdet for krainerbier (A.m. carnica) i Nordland omfatter kommunene Bodø, Fauske, Saltdal og Sørfold. Godkjenningen gjelder fram til 31. desember 2027. 

Høringsfrist settes til 15.08.2019.

Høringsuttalelsen sendes inn her: 
https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2644745/

Bakgrunn for høringen
Departementet har mottatt søknad 27.02.2019 og 06.03.2019 fra Norges Birøkterlag om endringene. Forskriftens § 3 fastsetter at departementet etter søknad fra Norges Birøkterlag kan opprette parestasjoner og reinavlsområder og sette vilkår for dette.

Birøkterlaget begrunner søknad om opprettelse av parestasjon med at dette vil bidra til spredning i dette distriktet av den avlsmessige fremgangen som oppnås gjennom lagets avlsarbeid. Videre vises det til at det ikke er registrerte bigårder innenfor det definerte området, og at området er geografisk naturlig avgrenset slik at det ikke er nødvendig med krav om 20 km biefri sone fra parestasjonen.

Birøkterlaget begrunner søknaden om opprettelse av reinavlsområder i Oslo og Viken og i Nordland med at det er enighet mellom birøkterne om at det skal drives birøkt med kun en rase innenfor de respektive områdene. Birøkterlaget viser til at det ikke er påpekt ulemper for birøkterne utenfor de omsøkte reinavlsområdene.

Landbruks- og matdepartementet slutter seg til forslagene fra Norges Birøkterlag. Opprettelse av nytt reinavlsområde for den brune bia styrker også bevaringen av en kritisk truet husdyrrase.

Endringene vurderes å ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Med hilsen

Kristin Nummedal (e.f.)
avdelingsdirektør

 

 

Per Finset
seniorrådgiver

 

 • Norges Birøkterlag
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Sunndal kommune
 • Surnadal kommune
 • Tingvoll kommune
 • Nesset kommune
 • Gjemnes kommune
 • Molde kommune
 • Bodø kommune
 • Fauske kommune
 • Saltdal kommune
 • Sørfold kommune
 • Fauske kommune
 • Hamarøy kommune
 • Steigen kommune
 • Meløy kommune
 • Gildeskål kommune
 • Rana kommune
 • Ål kommune
 • Hol kommune
 • Hemsedal kommune
 • Gol kommune
 • Nes kommune
 • Nore og Uvdal kommune
 • Flå kommune
 • Krødsherad kommune
 • Sigdal kommune
 • Rollag kommune
 • Eidfjord kommune
 • Ulvik kommune
 • Aurland kommune
 • Lærdal kommune
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • NIBIO v/Genressurssenteret
 • Mattilsynet
 • Landbruksdirektoratet