Forskrift om endring i forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader (naturskadeerstatningsforskriften)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18. september 2019 med hjemmel i lov 15. august 2014 nr. 59 om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 15. august 2014 nr. 1085.

Se forskriften på lovdata.no