Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Endring av naturskadeerstatningsforskriften § 20 – Vedtaksmyndigheten i Klagenemnda for naturskadesaker m.m.

Vi viser til vedlagte høringsnotat hvor det foreslås endringer i forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader (naturskadeerstatningsforskriften) (FOR-2016-07-07-904) § 20.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.09.2019

Vår ref.: 15/219-

Vi viser til vedlagte høringsnotat hvor det foreslås endringer i forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader (naturskadeerstatningsforskriften) (FOR-2016-07-07-904) § 20.  

Forslaget inneholder regler om når Klagenemnda for naturskadesaker er beslutningsdyktig, samt regler for nemndas saksbehandling.

Høringsfristen settes til mandag 16. september 2019.

Vi ber om at høringssvar sendes digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no (https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2645909/)

Med hilsen 

Knut Vidar Vorkinn (e.f.)

fung. avdelingsdirektør

 

 

Kristian Buan

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

  • Forbrukerrådet
  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Klagenemnda for naturskadesaker/Landbruksdirektoratet
  • Landbruksdirektoratet
  • Norges Bondelag
  • Norges skogeierforbund
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Norsk Naturskadepool
  • NORSKOG

Til toppen