Forskrift om endring i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr. 1131

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 31.10. 2012 med hjemmel i Lov 2003-12-19-124 §§ 22 og 31, For 2003-12-19 nr 1790.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov