Forskrift om endring i forskrift om forsikringsformidling

Fastsatt av Finansdepartementet 28. april 2021 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling § 4-4 og delegeringsvedtak 9. desember 2005 nr. 1414

I

I forskrift 9. desember 2005 nr. 1421 om forsikringsformidling gjøres følgende endring:

§ 2-1 skal lyde:

§ 2-1. Ansvarsforsikringens størrelse

Ansvarsforsikringen skal dekke et beløp som tilsvarer minst 1 300 380 euro per skadetilfelle.

For forsikringsformidlingsforetak som har opp til 10 forsikringsformidlere kan den totale dekningen etter ansvarsforsikringen i løpet av et år likevel begrenses oppad til et beløp i norske kroner svarende til 1 924 560 euro.

For forsikringsformidlingsforetak som har mer enn 10 forsikringsformidlere kan den totale dekningen etter ansvarsforsikringen i løpet av et år likevel begrenses oppad til et beløp i norske kroner svarende til 3 903 000 euro.

Finanstilsynet kan i enkelttilfeller bestemme at ansvarsforsikringen skal være høyere enn det som kreves etter første til tredje ledd.

II

Endringen trer i kraft 9. juni 2021

Tilhørende lov