Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2016 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 14-2 sjette ledd.

I

I forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak skal § 7 nytt annet ledd lyde:

Første ledd gjelder ikke eierandeler i forsikringsforetak og holdingforetak til forsikringsforetak. Innskudd av ansvarlig kapital i forsikringsforetak og holdingforetak til forsikringsforetak der foretaket har eierandeler som representerer 20 pst. eller mer av aksjekapitalen eller stemmene, skal inngå med samme beregningsgrunnlag som beregningsgrunnlaget som følger av forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, pensjonsforetak, oppgjørssentraler og verdipapirforetak §§ 17 og 18, jf. kapitalkravsforskriften § 2-1 (2).

 

II                  

Endringene trer i kraft 1. januar 2017.