Forskrift om endring i forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2020 med heimel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5 og § 5a og delegeringsvedtak 7. mai 1999 nr. 435.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov