Forskrift om endring i forskrift om planteforedlerrett

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. juni 2019 med hjemmel i lov 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett (planteforedlerloven) § 26 første ledd, jf. delegeringsvedtak 14. mai 1993 nr. 345.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov