Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift om utlikning av utgifter ved tilsyn

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2016 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven) § 9.

I

I forskrift 18. desember 2015 nr. 1776 til lov om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven) gjøres følgende endringer:

§ 3 annet ledd skal lyde:

For verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond skal utgiftene ved tilsyn fordeles etter størrelsen på inntekt fra den konsesjonspliktige virksomheten og tilleggstjenester. For filial av verdipapirforetak, forvaltere av alternative investeringsfond og forvaltningsselskap for verdipapirfond fra andre EØS-land, beregnes avgiften ut fra 60 % av inntektene.

§ 4 oppheves

§ 5 bokstav c oppheves

 

II

 Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.