Forskrift om endringer av forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 6. april 2020 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 10-22 (6).

I

§ 10-8 første ledd oppheves.

§ 10-8 annet og tredje ledd blir nytt første og annet ledd.

§ 10-9 skal lyde:

(1) Før verdipapirforetak benytter tilknyttet agent, skal verdipapirforetaket påse at daglig leder eller eventuell annen person i agentvirksomheten som faktisk leder virksomheten som tilknyttet agent og styremedlemmer i den tilknyttede agenten, oppfyller kravene i verdipapirhandelloven § 9-10 første ledd om tilstrekkelige kvalifikasjoner og erfaring, og for øvrig ikke har utvist utilbørlig adferd som gir grunn til å anta at stillingen eller vervet ikke vil kunne ivaretas på forsvarlig måte.

(2) Verdipapirforetaket skal påse at eiere av kvalifisert eierandel i den tilknyttede agenten tilfredsstiller kravene i verdipapirhandelloven § 9-10 første ledd. Dette gjelder ikke tilknyttede agenter som er kredittinstitusjon eller forsikringsforetak.

II

Endringene trer i kraft straks.

For allerede registrerte tilknyttede agenter gjelder endringene i § 10-9 fra 1. juli 2020.