Historisk arkiv

Endringer i verdipapirforskriften – tilknyttede agenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag vedtatt endringer i verdipapirforskriften om krav til verdipapirforetaks tilknyttede agenter.

Verdipapirforetak kan på nærmere angitte vilkår benytte tilknyttede agenter til å tilby tjenester. Finansdepartementet sendte oktober 2018 på høring Finanstilsynets høringsnotat og utkast til forskriftsregler om tilknyttede agenter. I høringsnotatet foreslo Finanstilsynet at verdipapirforskriften endres slik at verdipapirforetak med visse unntak kun kan ha én tilknyttet agent. Finanstilsynet foreslo videre å utvide personkretsen for gjeldende egnethetskrav for tilknyttede agenter.

Finansdepartementet har vedtatt endringene i verdipapirforskriften om krav til egnethet hos styremedlemmer og eiere av kvalifiserte eierandeler i verdipapirforetaks tilknyttede agenter i samsvar med Finanstilsynets forslag.

Finansdepartementet har besluttet å ikke følge opp forslaget om at verdipapirforetak ikke kan mer enn én tilknyttet agent, og opphever samtidig det gjeldende kravet til at verdipapirforetak ikke kan inngå agentavtaler som omfatter flere personer enn 50 prosent av antall fast ansatte i verdipapirforetaket. Departementet legger til grunn at investorbeskyttelsen er tilstrekkelig ivaretatt gjennom de materielle reglene som gjennomfører MIFID II.

Forskriftsendringene trer i kraft straks. For allerede registrerte agenter gjelder utvidelsen av personkretsen for gjeldende egnethetskrav fra 1. juli 2020.