Høring - verdipapirforetaks tilknyttede agenter

Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat fra Finanstilsynet av 1. oktober 2018 om verdipapirforetaks tilknyttede agenter

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2018

Vår ref.: 16/550

Finanstilsynets høringsnotat 1. oktober 2018 om verdipapirforetaks tilknyttede agenter, sendes med dette på høring. Høringsnotatet inneholder utkast til endringer i verdipapirforskriftens regler om tilknyttede agenter.

Gjeldende bestemmelser om tilknyttede agenter i verdipapirforskriften § 10-42 til § 10-46 foreslås videreført med enkelte ytterligere begrensninger i verdipapirforetaks adgang til å benytte slike agenter. Videre foreslås det at personkretsen for gjeldende egnethetskrav utvides til også å gjelde styremedlemmer og eiere av betydelig eierandel i tilknyttede agenter som er foretak.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 15. november 2018.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på Finansdepartementets hjemmesider ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Aksjonærforeningen i Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Energi Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finanstilsynet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening 
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Regelrådet
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
ØKOKRIM