Forsiden

Forskrift om endringer av forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler

Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 27. juni 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 og § 10, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. Jf. <br>EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54b (forordning (EF) nr. 780/2006 og forordning (EF) nr. 956/2006).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov