Forskrift om endringer i forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 12-1 tredje ledd og § 17-4.

I

I forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) gjøres følgende endringer:

Kapittel 12 Avgiftsmyndighetene oppheves.

Kapittel 17 Bindende forhåndsuttalelser oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov

Til toppen