Forskrift om fredning av visse områder i Finnmark mot reinbeite, Finnmark

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 19, 2. ledd. <br>Endret ved forskrift 16 nov 2009 nr. 1422.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov