Forskrift om helsesertifikater – akvatiske dyr og visse animalske produkter derav – forordning (EU) 2020/2236 (akvakulturhelsesertifikatforskriften)

Fastsatt av Mattilsynet 6. april 2022 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9, § 14, § 15, § 16, § 19, § 23 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 13m (forordning (EU) 2020/2236, forordning (EU) 2021/617 og forordning (EU) 2021/619) og innledende del nr. 7 (forordning (EU) 2021/1329 og forordning (EU) 2021/1471).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov