Forskrift om kapitalkrav for holdingforetak i finanskonsern som hovedsakelig består av forsikringsforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 1-7.

§ 1. Kapitalkrav

Holdingforetak i forsikringskonsern skal regnes som forsikringsforetak etter finansforetaksloven.

Med forsikringskonsern menes et finanskonsern som utelukkende består av forsikringsforetak.

Holdingforetak i forsikringskonsern skal oppfylle et minstekapitalkrav som tilsvarer 45 prosent av kravet beregnet etter finansforetaksloven § 14-10. Finansforetaksloven §§ 14- til 14-6 gjelder ikke for holdingforetak i forsikringskonsern.

Finanstilsynet kan bestemme at første og tredje ledd også gjelder holdingforetak i finanskonsern som er unntatt fra kapitalkravsregler for banker mv. etter forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV § 13 sjette ledd.

§ 2. Rapportering

Foretaket skal innen 15. februar hvert år rapportere status for oppfyllelse av kapitalkrav ved utgangen av foregående år til Finanstilsynet. Finanstilsynet kan fastsette nærmere krav til innhold og format for rapporteringen.

§ 3. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.