Forskrift om land-for-land rapportering

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 om årsregnskap § 3-3 c syvende ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 5-5 a fjerde ledd.

I

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder for foretak som driver virksomhet innen utvinningsindustrien eller skogsdrift innen ikke-beplantet skog, som enten har regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 nr. 1 til 6, eller nr. 13 og på balansedagen tilfredsstiller minst to av følgende tre vilkår:

årlig salgsinntekt mer enn 320 millioner kroner, balansesum mer enn 160 millioner kroner, gjennomsnittlig antall ansatte gjennom regnskapsåret mer enn 250,

eller er utsteder med Norge som hjemstat etter verdipapirhandeloven § 5-4 annet til fjerde ledd

Forskriften gjelder også foretak som er utsteder eller er regnskapspliktig og enten alene eller sammen med datterselskapene tilfredsstiller størrelseskriteriene i første ledd, som har ett eller flere datterselskaper som driver virksomhet innen utvinningsindustrien eller skogsdrift innen ikke-beplantet skog.

§ 2. Definisjoner

Med «virksomhet innen utvinningsindustrien» menes virksomhet som omfatter leting etter, prospektering etter , funn av, utvikling av og utvinning av mineraler, olje, naturgassforekomster eller andre materialer innenfor næringsgrenene oppført i næringshovedgruppe 05-08 under næringshovedområde B i EØS-regler som svarer til vedlegg I til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006, jf. forskrift om gjennomføring av EØS-rettsakter om europeisk statistikk § 2.

Med «skogsdrift innen ikke-beplantet skog» menes virksomhet innen ikke-beplantet skog som oppført i næringshovedgruppe 2.2 under næringshovedområde A i EØS-regler som svarer til vedlegg I til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1893/2006, jf. forskrift om gjennomføring av EØS-rettsakter om europeisk statistikk § 2.

Med «myndighet» menes enhver nasjonal, regional eller lokal myndighet. Begrepet omfatter også organer og foretak som en eller flere myndigheter har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse skal anses å foreligge dersom myndigheten:

a) har slik innflytelse over foretaket som angitt i regnskapsloven § 1-3 annet ledd annet punktum.

b) er nærstående part til foretaket. Definisjonen av nærstående fastsatt i medhold av regnskapsloven § 7-30b gjelder tilsvarende så langt den passer.

Med «prosjekt» menes operasjonell virksomhet som reguleres av en enkelt kontrakt, lisens, leieavtale, konsesjon eller lignende juridisk avtale, og som danner grunnlaget for betalingsforpliktelser overfor en myndighet. Dersom flere slike avtaler er tett knyttet sammen, skal disse likevel anses som ett prosjekt.

Med «betaling» menes følgende typer overføringer, enten i form av penger eller in natura, for virksomhet som nevnt i nr. 1 og 2:

a) produksjon som avgis til myndighet, herunder finansielle instrumenter som gir rett til produksjon eller produksjonens verdi,

b) skatter og avgifter som pålegges foretakets inntekt, produksjon eller resultat, unntatt skatter og avgifter som pålegges forbruk, for eksempel merverdiavgift, inntektsskatt for personer eller omsetningsavgift,

c) royaltyer,

d) utbytte,

e) signatur-, funn- og produksjonsbonuser,

f) lisens-, leie- og adgangsgebyr, samt andre vederlag for lisenser og/eller konsesjoner,

g) betaling for forbedret infrastruktur, og

h) aksjer, andeler eller andre eierrettigheter som myndigheten får i foretaket eller i foretakets datterselskaper eller i nærstående parter til foretaket, jf. regnskapsloven § 7-30b.

Med «tilsvarende utenlandsk regelverk» menes nasjonal lovgivning i EØS-stat som gjennomfører direktiv 2013/34/EU.

§ 3. Rapport

Foretakene skal utarbeide rapport som nevnt i regnskapsloven § 3-3d og verdipapirhandelloven § 5-5a som minst skal inneholde følgende opplysninger om betalinger:

a) den samlede betaling til hver myndighet i løpet av regnskapsåret, fordelt per land og fordelt per type betaling som nevnt i § 2 nr. 5 bokstav a) til h),

b) betalinger knyttet til et prosjekt skal også rapporteres per prosjekt og per type betaling som nevnt i § 2 nr. 5 bokstav a) til h).

Opplysningskravet i første ledd gjelder ikke for betalinger som tilsvarer mindre enn 800 000 kroner, som gjøres enkeltvis eller som flere sammenhørende betalinger innenfor samme regnskapsår.

Når det er plikt til å gi opplysninger om betalinger skal rapporten også inneholde opplysninger om foretakets investeringer, salgsinntekt, produksjonsvolum, kjøp av varer og tjenester fordelt på de enkelte land hvor foretaket driver virksomhet innen utvinningsindustrien eller skogsdrift innen ikke-beplantet skog. Det skal i rapporten også opplyses om foretakets rentekostnad til andre foretak i samme konsern som er hjemmehørende i andre jurisdiksjoner enn foretaket.

Beløp som er utbetalt av foretaket for forpliktelser som pålegges på enhetsnivå, kan rapporteres på enhetsnivå i stedet for på prosjektnivå.

For betalinger in natura til en myndighet skal både verdi og, når relevant,mengde, oppgis. Det skal gis en forklaring om hvordan verdien er fastsatt.

§ 4. Konsernrapportering

Foretak som nevnt i § 1 annet ledd skal utarbeide en konsernrapport med konsolidert oppstilling av de opplysningene som kreves etter § 3 første ledd og § 3 tredje ledd første punktum, hvor de foretakene i konsernet som driver virksomhet innen utvinningsindustrien eller skogdrift innen ikke beplantet skog, vises som en enhet.

Datterselskap kan utelates fra den konsoliderte oppstillingen etter annet ledd dersom

a) alvorlige langvarige restriksjoner hindrer morselskapet i vesentlig grad i å utøve sine rettigheter over datterselskapet,

b) de opplysninger som er nødvendige for å utarbeide den konsoliderte rapporten i samsvar med denne forskrift, kan ikke innhentes innen rimelig tid eller uten uforholdsmessig store kostnader, eller

c) aksjer eller andeler i datterselskapet eies midlertidig og skal klassifiseres som omløpsmidler etter regnskapsloven § 5-1,

og tilsvarende unntak også gjøres gjeldende for konsernregnskapet.

Konsernrapporten skal, uavhengig av om det er plikt til å gi opplysninger om betalinger, inneholde opplysninger om hvor foretakets datterselskap er hjemmehørende, om antall ansatte i det enkelte datterselskap og om hvert enkelt datterselskaps rentekostnad til andre foretak i samme konsern som er hjemmehørende i andre jurisdiksjoner enn datterselskapet.

II

Denne forskrift trer ikraft 1. januar 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2014 og senere.