Historisk arkiv

Forskrift om land-for-land rapportering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift med utfyllende regler om land-for-land rapportering (LLR) for foretak innen utvinningsindustrien og skogsdrift innen ikke-beplantet skog.

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift med utfyllende regler om land-for-land rapportering (LLR) for foretak innen utvinningsindustrien og skogsdrift innen ikke-beplantet skog. Rapporten skal inneholde opplysninger om betalinger til myndigheter og andre virksomhetsrelaterte opplysninger, og skal bidra til å belyse foretakenes virksomhet i de land der utvinningsindustrien eller skogsdriften finner sted. De nye rapporteringsreglene vil bidra til større åpenhet rundt utvinningsindustriens virksomhet i de enkelte land, og dermed bidra til demokratisk kontroll med forvaltningen av inntektene fra landenes naturressurser.

Etter forslag fremmet i Prop. 1 LS (2013-2014) vedtok Stortinget tidligere i desember lovregler om land-for-land rapportering. Regnskapspliktige foretak som anses som «store» etter terskelverdier i EUs nye regnskapsdirektiv, samt utstedere av noterte verdipapirer, som driver virksomhet innen utvinningsindustrien og/eller skogsdrift innen ikke-beplantet skog, skal utarbeide og offentliggjøre en årlig rapport om sin virksomhet, herunder betalinger til myndigheter, på land- og prosjektnivå. Et flertall i Stortinget ba også regjeringen om å sikre at det i LLR-regelverket innarbeides mål om å synliggjøre uønsket skattetilpasning. For å innarbeide dette i regelverket har Finansdepartementet i forskriften gitt regler om utvidede rapporteringskrav, herunder opplysninger om datterselskaper og rentekostnader mellom foretak i samme konsern. De utvidede rapporteringskravene vil bidra til å synliggjøre uønsket skattetilpasning og slik at dette blir en del av formålet med regelverket.

I Prop. 1 LS (2013-2014) gir departementet uttrykk for at LLR-regelverket skal evalueres etter tre år, slik at norske erfaringer og posisjoner eventuelt kan spilles inn overfor EU-kommisjonen i forbindelse med deres evaluering av eget LLR-regelverket. Finansdepartementet vil i denne evalueringen få nærmere utredet hvordan LLR-regelverket ytterligere kan bidra til å synliggjøre uønsket skattetilpasning, herunder særskilt vurdere ytterligere rapporteringskrav med hensyn til foretakets virksomhet i andre jurisdiksjoner enn der utvinningen finner sted, samt andre rapporteringsposter».

Lov- og forskriftsreglene trer i kraft 1. januar 2014.

Les forskriften her.

Les arbeidsgruppens rapport her.