Forskrift om markedsføring av kreditt

Fastsatt med hjemmel i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag § 46 tredje ledd og lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. § 6 femte ledd.

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder markedsføring av kreditt som er egnet til å påvirke fysiske personer til å treffe en økonomisk beslutning de ellers ikke ville ha truffet.

§ 2 God markedsføringsskikk mv.

            Markedsføring av kreditt skal utføres i samsvar med god markedsføringsskikk og reglene ellers i markedsføringsloven. Markedsføring av kreditt skal dessuten være i samsvar med forskriften her.

Markedsføring som er i strid med reglene i §§ 3 til 5 i forskriften, regnes som urimelig handelspraksis etter markedsføringsloven § 6.

§ 3 Forbud mot markedsføring ved dørsalg

            Kredittavtaler skal ikke markedsføres ved dørsalg.

§ 4 Markedsføring av tilleggsfordeler (tilgift)

            Ved markedsføring av kreditt der det tilbys tilleggsfordeler, kan omtalen av tilleggsfordelen ikke gis en mer fremtredende plass eller eksponering enn de opplysningene som skal inngå i markedsføringen etter finansavtaleloven § 46 første og annet ledd. En fordel som utelukkende gjelder kredittkostnadene eller vilkår for tilbakebetaling, omfattes ikke av første punktum.

§ 5 Forbud mot å fremheve visse opplysninger i markedsføringen

Ved markedsføring av kreditt skal det ikke fremheves

a)     hvor raskt kreditten kan disponeres,

b)     hvor raskt svar man kan forvente på en forespørsel om kreditt,

c)     at det er en lav terskel for å få kreditt,

d)     at det er en enkel søknadsprosess,

e)     at kreditten er lett tilgjengelig på andre måter.

Første ledd bokstav b gjelder ikke kreditt til boligformål.

Første ledd er ikke til hinder for at det i markedsføringen opplyses om søknadsprosessen, behandlingstiden eller andre kredittvilkår som nevnt i første ledd såfremt opplysningene ikke gis en mer fremtredende plass eller eksponering enn de opplysningene som skal inngå i markedsføringen etter finansavtaleloven § 46 første og annet ledd.

§ 6 Ikrafttredelse

            Forskriften trer i kraft 1. juli 2017.