Forskrift om oppheving av forskrift 16. november 2007 nr. 1258 om overgangsbestemmelser ved iverksettelse av ny organisering av ligningsmyndighetene 1. januar 2008

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 15. desember 2006 nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning del III annet ledd tredje punktum.

I

Forskrift 16. november 2007 nr.1258 om overgangsbestemmelser ved iverksettelse av ny organisering av ligningsmyndighetene 1. januar 2008 oppheves.

II

Opphevingen under I trer i kraft 1. januar 2017.

Til toppen