Forskrift om oppheving av forskrift 22. januar 2016 nr. 54 om Skatteklagenemnda

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 2-4b nr. 5, lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 12-2 og lov 19. desember 2014 nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) del VI siste ledd annet punktum.

I

Forskrift 22. januar 2016 nr. 54 om Skatteklagenemnda oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov

Til toppen