Forskrift om satsene for beiteavgift. Den norsk-svenske reinbeitekonvensjon

Fastsatt ved kgl.res. 27. september 1996 med hjemmel i Den norsk-svenske reinbeitekonvensjon av 9. februar 1972 § 52 annet ledd og lov av 9. juni 1972 nr. 31 om reinbeite mellom Norge og Sverige § 38 annet ledd. Fremmet av Landbruksdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov