Forskrift om tilskudd til Nasjonale Turiststier

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 27. juli 2018 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak, jf. kap. 1420 post 81.

Tilskuddsordningen skal bidra til ivaretakelse av opplevelses- og naturverdier, godt og forebyggende beredskapsarbeid, lokal verdiskaping og god besøksforvaltning på stier med stor attraksjonskraft og svært høye besøkstall, der internasjonale turister utgjør en stor andel.

Tilskuddsordningen gir tilskudd til stier som er autorisert som Nasjonale Turiststier. Dersom det er ledige midler i ordningen etter ordinær tildeling, kan det gis tilskudd til stier som ikke er autorisert som Nasjonal Turiststi, dersom disse har tilsvarende utfordringer med slitasje, forsøpling og/eller sikkerhet/redningsaksjoner som følge av et høyt antall besøkende, der internasjonale turister utgjør en stor andel.

Se forskriften på lovdata.no