Forskrift om transport av levende dyr

Fastsatt av Landbruksdepartementet 2/4-2001 i medhold av paragraf 30 i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern og paragraf 3 i lov 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) jfr. EØS-avtalens vedlegg I (R.dir. 91/628/EØF, R.dir. 95/29/EF, Rfo (EF) nr. 1255/97 og RFO (EF) nr. 411/98).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov