Forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 24, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, § 6 og § 29, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 36, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 3 nr. 10 (direktiv 82/894/EØF endret ved vedtak 89/162/EØF, vedtak 2000/556/EF, vedtak 2004/216/EF, vedtak 2008/650/EF og beslutning 2012/737/EU) og del 4.1 nr. 9 (forordning (EF) nr. 1398/2003).

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov