Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endringer i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk

For å gi et tydelig signal om at ulovlig fiske er alvorlig miljøkriminalitet, foreslås det å heve den øvre strafferammen for grov overtredelse av lakse- og innlandsfiskloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.08.2019

Vår ref.: 19/1064

Det avdekkes hvert år et betydelig ulovlig fiske av vill laksefisk. I anledning villaksåret 2019 er det ønskelig med en styrket innsats mot ulovlig fiske, og departementet foreslår derfor endringer i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven).

For å gi et tydelig signal om at ulovlig fiske er alvorlig miljøkriminalitet, foreslås det å heve den øvre strafferammen for grov overtredelse av lakse- og innlandsfiskloven. De foreslåtte endringene har videre til hensikt å styrke håndhevingen av regelverket, gjennom å gi forvaltningen nye og utvidede hjemler til å ilegge administrative reaksjoner og sanksjoner, blant annet til å avbryte pågående ulovlig fiske og til å ilegge overtredelsesgebyr.

Det foreslås følgende endringer i lakse- og innlandsfiskloven:

  • Heving av den øvre strafferammen ved grov overtredelse av lakse- og innlands-fiskloven fra to til fem års fengsel samt forenkle uaktsomhetsvurderingen (§ 49).
  • Innføring av hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr (ny § 48a)
  • Innføring av hjemmel til å foreta administrativt beslag (ny § 47a)
  • Utvidelse av adgangen til å foreta administrativ inndragning (§ 47)
  • Utvidelse av adgangen til å nekte registrering av redskap (§ 43)

Forslaget er dels en oppfølging av NOU 2003:15 Fra bot til bedring, som foreslår økt bruk av administrative reaksjoner, herunder overtredelsesgebyr, mot mindre alvorlige overtredelser av særlovgivningen, dels en del av regjeringens innsats mot miljøkriminalitet.

Det foreslås i tillegg justeringer i lovens §§ 2, 7, 25, 28, 36, 37, 42 og 48.

Det vises til vedlagte høringsnotat.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 19/1064 i stedet sendes på e-post til [email protected]. Fristen for å sende inn innspill er 16. august 2019.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.

Lindis Nerbø (e.f.)
avdelingsdirektør

Heidi Ekstrøm
seniorrådgiver

Finansdepartementet

Finnmarkseiendommen

Finnmark sjølakseforening

Fiskeridirektoratet

Fjordfiskenemnda

Fylkesmannsembetene

Havforskningsinstituttet

Justis- og beredskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Noregs Bonde- og Småbrukarlag,

Noregs Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag

Norges Fiskarlag

Norges Fjellstyresamband

Norges Fritids- og Småfiskarforbund

Norges jeger- og fiskerforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk institutt for naturforskning

Norsk Meiteunion

Norske lakseelver

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Norskog

Nærings- og fiskeridepartementet

Politidirektoratet

Sabima

Samenes Landsforbund

Sametinget

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Sør-Varanger sjølaksefiskelag

Tana og omegn Sjølakseforening

Tanavassdragets fiskeforvaltning

Utenriksdepartementet

Veterinærinstituttet

WWF 

Økokrim